ජාතික ක්‍රීඩා: ලයනල්, නිලානි,අනීත,තාරිකා,සංජය හා ආසික්ට පළමු දින රන් පදක්කම්

By | September 22nd, 2017 | Latest News, Sinhala

Day 01 Morning Results … National Sports Festival 2017

Men

10000m : 1. Lional Samarajeewa (CP ) 31:14.22 sec, 2. GK Bandara (CP)31:18.48 sec, 3. AP Maduranga (SGP) 31:33.03 sec

Discus Throw :1. ZTM Aasik (EP) 42.97m,2. DB Rathnayake (CP) 41.68m , 3. Sunanda Niroshana (SP) 41.21m

Triple Jump: 1. Sanjaya Jayasinghe (SGP) 15.78m , 2. Atheetha Karunasinghe (WP) 15.75m , 3. HG Sampath (Uva) 15.51m

Women

5000m : 1. Nilani Rathnayaka (SGP) 17:09.6 sec 2. Nilani Ariyadasa (SGP) 17:35.0 sec, 3. Anusha Lamahewa (Uva) 17:50.0 sec

Shot Put : 1. Tharika Fernando (WP) 14:35.m , 2. Nadeeka Muthunayaka (CP) 12.19m , 3. PS Klaran (Uva) 11.94m,

Pole Vault : 1. Anitha Jagatheshwaran (NP) 3.48m (NSLR) , 2. Anoma Karunawansha (EP) 3.10m , 3. S.D.Ranasinghe (WP) 3.00m

Leave a Reply