ආසියානු මැරතන්: අරුණසිරි උපරිම දක්ෂතාව දක්වද්දී, නිලූකා රාජසේකර ස්ථාන 6ක් පසු බසීයි.
Arunasiri finished 10th with PB at Asian Marathon – Rajasekara goes to 11th from 5
Barshim, Thiam, named athletes of the year